Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Organ i osoby sprawujące funkcje

W sprawach należących do zakresu działania Batalionu Reprezentacyjnego WP organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego WP, a organem wyższego stopnia - Dowódca Garnizonu Warszawa.
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych