Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego
Dołącz do nas!
„Dyscyplina jest duszą armii. Zmienia małe liczby w groźne; dostarcza sukces słabym i szacunek wszystkim”.

George Washington

Służba w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego jest zaszczytna i wymaga od kandydatów pełnego zaangażowania oraz ponadprzeciętnych predyspozycji. Batalion Reprezentacyjny WP stawia kandydatom wysokie wymagania już na etapie kwalifikacji do jednostki. Dotyczą one nie tylko warunków psychofizycznych do pełnienia służby, ale także zdyscyplinowania, kultury osobistej, umiejętności zachowania się, nienagannej aparycji oraz komunikatywności. Kandydaci zobowiązani są do adekwatnego stroju i schludnego wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej.


SZUKAMY NAJLEPSZYCH!


Niezadowalające lub negatywne wyniki w procesie kwalifikacyjnym powodują odstąpienie od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

***
W dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do służby w Batalionie Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.


Od kandydatów oczekuje się spełniania minimalnych wymagań:
            - wykształcenie - ukończone co najmniej gimnazjum,

            - odbycie czynnej służby wojskowej tj. zasadniczej służby wojskowej lub służby przygotowawczej do NSR,

            - niekaralność sądowa ani nieobjęcie toczącym się postępowaniem karnym
              (od zgłaszających się na kwalifikacje nie jest wymagane zaświadczenie z KRK na tym etapie postępowania),
            - wzrost 178 - 190 cm,
            - bez charakterystycznych wad zewnętrznych i widocznych tatuaży,
            - preferowany wiek do 28 lat,

            - odpowiednia koordynacja ruchowa oraz zdolność szybkiego uczenia się złożonych elementów ruchu,

            - posiadanie paszportu (w przypadku zakwalifikowania się do służby w brepr WP).


Postępowania obejmować będą:

            - rozmowę indywidualną,
            - rozmowę z psychologiem,
            - analizę dokumentów personalnych,
            - przegląd lekarski,
            - sprawdzian z wychowania fizycznego: marszobieg na 3000m, podciąganie się na drążku wysokim /

              uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce, bieg wahadłowy 10x10 /

              bieg zygzakiem "koperta",

            - test koordynacji ruchowej.


Wymagania i normy ze sprawdzianu z wychowania fizycznego opisuje tabela:


TABELA ĆWICZEŃ I NORM DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH


Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

            - świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie),
            - dowód osobisty, książeczka wojskowa,
            - aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału
               w sprawdzianie z wychowania fizycznego,

            - świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Dokumenty uzupełniające (nie wymagane):
            - dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np.: opinia służbowa, pismo pochwalne,

               list gratulacyjny itp.),
            - dokumentacja medyczna.

 

W czasie trwania egzaminów batalion nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia.

 

UWAGA:

 

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest przesłanie zgłoszenia na adres email breprwp.personalna@ron.mil.pl.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • stopień,
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • rodzaj ukończonej służby wojskowej, czas jej trwania, stanowisko oraz nr specjalności wojskowej,
  • wykształcenie oraz rok ukończenia szkoły,
  • WKU.
  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
 

 

OFERTY:

Stanowisko Stopień etatowy Kontakt
 strzelec KRWP szeregowy
 starszy szeregowy
Szef Sekcji Personalnej
261-848-731
Oficer sekcji personalnej
261-848-724
Starszy Podoficer Dowództwa Batalionu
261-847-248

breprwp.personalna@ron.mil.pl
 ułan szeregowy
 starszy szeregowy
   
   
   

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych